CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 07/10/2020 01:13 PM

  1. Cơ cấu tổ chức
  - Nghị quyết cuả Đại hội đồng cổ đông là văn bản có giá trị cao nhất.
  - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vần đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cuả công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền cuả Đại hội cổ đông.
  - Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật cuả công ty. Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày cuả công ty, chiụ sự giám sát cuả Hội đồng quản trị, chiụ trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
  - Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động cuả công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc và chiụ trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công và uỷ quyền thực hiện.
  Công ty gồm có 4 phòng ban chức năng và 2 phân xưởng sản xuất.
  2. Danh sách hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
  A. Danh sách Hội đồng Quản trị
  - Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Trần Hữu Du
  - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Văn Cường
  - Thành viên Hội đồng quản trị : Ông Phạm Minh Tuấn
  - Thành viên Hội đồng quản trị:  Ông Nguyễn Ngọc Minh
  - Thành viên Hội đồng quản trị:  Ông Trương Thanh Hiếu
  B. Danh sách Ban Giám đốc công ty
  - Giám đốc:        Ông Nguyễn Văn Cường.
  - Phó Giám đốc: Ông Văn Ngọc Lưu.
  C. Danh sách Ban Kiểm soát
  - Trưởng ban kiểm soát: Ông Lê Quang Khánh
  - Ủy viên ban kiểm soát: Ông Trần Quốc Khánh
  - Ủy viên ban kiểm soát: Bà Mã Hồng Phương

  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN